فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 03:15:14

یکی دیگر از سرویس هایی که در شرکت فپنا قابل ارائه می باشد کشف و استخراج فایل های پنهان شده در رسانه های دیجیتال می باشد. با توجه به اینکه ممکن است فایل مورد نظر در فضاهای غیر قابل دسترس فایل سیستم پنهان شده باشد، در صورتیکه اطلاعات کمی از فایل مورد نظر موجود باشد امکان کشف و استخراج آن توسط تیم فپنا وجود دارد.

3