فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 04:03:52

یکی از دغدغه های افراد در استفاده از گوشی های تلفن همراه، آلوده شدن گوشی به ویروس، بدافزار و یا هر برنامه دیگری که توسط کاربر نصب نشده می باشد. با توجه به تعداد زیاد برنامه های نصبی روی گوشی های تلفن همراه که برخی نصب اولیه توسط کارخانه بوده و برخی نصب ثانویه توسط کاربر هستند، با بررسی های ابتدایی و دستی گوشی امکان تشخیص برنامه های دیگر و یا بدافزارها نمی باشد و می بایست از روشهای تخصصی و ابزارهای ویژه استفاده کرد.

1

یکی دیگر از سرویس های شرکت فپنا بررسی گوشی های تلفن همراه از نظر آلوده بوده به بدافزار و یا هر برنامه دیگری که توسط کاربر نصب نشده می باشد. در انجام این فعالیت از مهارت های ویژه تیم تخصصی فپنا و ابزارهای تخصصی استفاده می گردد.