فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 03:54:18
 • مبانی جمع آوری و تحلیل داده های حافظه
  • اهمیت جرم یابی حافظه و انواع شواهد حافظه
  • روش انجام جرم یابی حافظه
  • ابزار Volatility
 • تحلیل حافظه و اکتشاف پردازشها
  • استخراج داده های شبکه، کلید های رمزنگاری و اطلاعات فایل سیستم
  • تحلیل page file ها
  • کشف ساختار پردازشها
  • پیمایش و بررسی لیستها
  • کشف رابطه پردازشها
  • کشف کتابخانه های DLL
  • کشف Kernel Objects
  • کشف حافظه های تخصیص یافته
 • بررسی کاربران و دیگر داده ها در حافظه
  • بررسی اتصالات شبکه
  • بررسی ساختار VAD
  • کشف کد های تزریق شده
  • تحلیل داده های رجیستری
  • کشف اطلاعات کاربری
 • ساختارهای داخلی حافظه
  • جداول interrupts، Exception Handling و Hooking
  • بررسی جداول system service descriptor (SSDT)
  • بررسی درایورها
  • بررسی دستکاری اشیاء هسته
  • بررسی ماژول های رمزنگاری و دیگر ماژولها
  • بررسی فایلهای Hibernation
  • بررسی فایلهای Crash dump
 • تحلیل حافظه
  • شناسایی و بررسی malware و rootkit ها
  • بررسی کد های تزریق شده
  • بازسازی فعالیت های کاربر
  • تحلیل فایل hibernation
  • تحلیل فایل crash dump