فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
جمعه 31 شهریور 1402 18:58:21
 • تاکتیک های پاسخ به حوادث
 • کشف تهدیدها
 • اهمیت و اطلاعات تهدیدات سایبری
 • کشف آسیب پذیریها و تهدیدات
 • شناسایی بدافزارها
 • پاسخ به حوادث از راه دور
 • جایگاه جرم یابی قانونی حافظه در پاسخ به حوادث
  • فرایند جرم یابی قانونی حافظه برای پاسخ به حوادث
 • جرم یابی قانونی نفوذ و حمله
  • شناسایی و جمع آوری شواهد اجرای برنامه ها
  • تکنیک ها، تاکتیک ها و روال های دیگر
  • بررسی لاگ های رویدادها
 • تحلیل زمانی رویدادها
  • مروری بر تحلیل زمانی رویدادها
  • تحلیل زمانی حافظه
  • تحلیل زمانی فایل سیستم
  • تحلیل زمانی پیشرفته
 • تحلیل حمله و شناسایی Anti-forensic
  • تحلیل فایل سیستم NTFS
  • روش های کشف Anti Forensic
  • شناسایی سیستم های در معرض خطر