فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 03:35:30

باج افزار یک نوعی از بد افزارها است که به مجرمان این امکان را می دهد تا بتوانند از طریق یک کنترل از راه دور، کامپیوتر قربانی را قفل کنند به طوری که کاربر نتواند از سیستم خود استفاده کند. عملکرد اغلب این بد افزارها بدین صورت است که به محض وارد شده به رایانه شروع به رمزنگاری اطلاعات کاربر می کنند به طوریکه اگر این فعالیت شناسایی نشده و رایانه روشن بماند، تمامی فایل ها توسط بدافزار رمزنگاری خواهد شد. اغلب این باج افزارها پس از رمزنگاری اطلاعات به طریقی به کاربر اطلاع می دهند که جهت باز کردن و رمزگشایی اطلاعات می بایست اقدام به پرداخت مبلغی زیادی نمایند تا اطلاعات آنها توسط فرد مجرم رمزگشایی گردد. در اغلب مواقع حتی با پرداخت مبلغ این اتفاق رخ نداده و اطلاعات همچنان رمز شده باقی می مانند.با توجه به نوع عملکرد باج افزار و قدیمی و یا جدید بودن آن، ممکن است روش هایی جهت دستیابی به اطلاعات وجود داشته باشد.

یکی دیگر از سرویس های شرکت فپنا ارائه راه کارهایی جهت رمزگشایی و دستیابی به فایل های رمز شده توسط باج افزارها می باشد. این روشها قطعی نمی باشند و لازم است ابتدا رسانه آلوده مورد بررسی قرار گیرد.