فناوری پردازش نوین اطلاعات خوارزمی فپنا
دوشنبه 8 خرداد 1402 03:38:32

یکی دیگر از سرویس هایی که در شرکت فپنا قابل ارائه می باشد کشف و شناسایی فایل های دارای رمز و یا محافظت شده می باشد. با توجه به اینکه در رسانه های دیجیتال حجم زیادی فایل وجود دارد و با افزایش ظرفیت رسانه تعداد فایل ها افزایش می یابد، در صورتیکه هدف جستجوی یک یا چندین فایل رمز شده و یا محافظت شده باشد، تیم تخصصی فپنا توانمندی انجام این کار دارد.

4